วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แสดงความคิดเห็น

จากที่เธอได้เรียนวิชาการจัดการชั้นเรียนโดยใช้WeblogหรือฺBlog ผู้เรียนเห็นว่าการใช้งานนี้มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร  ให้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ เพื่อจะนำไปพัฒนาใช้ในโอกาสต่อไป แสดงความคิดเห็นให้ก่อนสอบจะเป็นคะแนนช่วยเพิ่มเติ่ม

ตอบ  จุดเด่น
- ได้ใช้นวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเป็นสื่อที่ทันสมัย
- ได้ใช่เวลาว่างให้เป็นประดยชน์
- สามารถเก็บข้อมูต่างๆไว้ในweblogได้
- เป็นวิาเรียนที่ทันสมัย
- สามารถนำความรู้จากการทำweblogไปใช้ในรายวิชาเรียนอื่นๆได้

 
จุดด้อย
- ในการทำweblogต้องใช้เวลามาก
- ในการทำweblogไม่ค่อยตรงกับเนื้อหาวิชาที่เรียน
- ในการทำweblog ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตแต่สัญญาณwirelessไม่ค่อยมีจึงไม่สะดวกในการทำงาน

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้อสอบ:ทดลองวิจัยใช้Weblog

ให้นักเรียนตอบข้อสอบลงในWeblog ของนักเรียนแต่ละคน


คำสั่ง ให้นักเรียนทำข้อสอบโดยการแสดงความคิดเห็นสะท้อนข้อคิดพร้อมยกตัวอย่างประกอบในการแสดงความคิดเห็นให้เป็นเหตุเป็นผลของผู้เรียน อาจารย์จะอ่านข้อคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน เขียนในWeblog ให้ชวนอ่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ 1 กรณีที่เกิดความวุ่ยวายของบ้านเมืองโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่ผ่านมา ท่านในฐานะเป็นครูพันธ์ใหม่ ท่านจะแสดงความคิดเห็น อดีตนายกทักษิณ ทั้งข้อดีและข้อเสียของท่าน หากพิจารณาข้อดีและข้อเสียท่านจะนำมาสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร
ตอบ  ในกรณีที่เกิดความวุ่นวายของบ้านเมืองโดยเฉพาะผู้นำประเทศคนที่ผ่านมาคือ  อดีตนายกทักษิณท่านก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย  เพราะว่าคนเราไม่ว่าใครก็ตามก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียกันทั้งนั้นแล้วแต่ว่าใครจะมีข้อดีมาก-มีข้อดีน้อย  หรือ  ว่าจะมีข้อเสียมาก-ข้อเสียน้อยก็เท่านั้นเอง
         ข้อดีของอดีตนายกทักษิณคือ 
1. การพักชำระหนี้ของเกษตรกร 3 ปี ทำให้เกษตรกรมีเวลาตั้งตัว
2. ทำให้เศรษฐกิจทางด้านเกษตรกรรมดีขึ้น  เช่น  ราคายางพารา  ราคาข้าว  ราคาปาล์น้ำมัน
3. ได้กวาดล้างเรื่องยาเสพติด

4. การใช้หนี้เงินกู้ IMF ก่อนกำหนด เพื่อทำให้ต่างชาติเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย
5. โครการ 30 บาทรักษาทุกโรค ทำให้คนไทยทุกคนมีสิทธิในการได้รับการรักษาที่ไม่ต้องขายบ้านและที่ดินจนหมดตัวในการเข้ารักษาโรคที่ร้ายแรงต่างๆ
6. การพักชำระหนี้ของเกษตรกร 3 ปี ทำให้เกษตรกรมีเวลาตั้งตัว


          ข้อเสียของอดีตนายกทักษิณคือ

1. ขายชาติเพราะแก้กฏหมายให้ต่างชาติถือหุ้นในไทยได้49%จาก25%
2. ตั้งใจจะขายสมบัติของชาติให้ต่างชาติ

          หากจะนำข้อดีและข้อเสียอดีตนายกคนที่ผ่านมามาสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นก็ควรที่จะนำส่วนที่ดีๆมาสอนและนำส่วนที่ไม่ดีมาเป็นข้อคิดให้กับผู้เรียนและสอนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  รักชาติ  รักศาสนา  รักตัวเอง  รักบุคลรอบข้าง  และมีความซื่อสัย์สุจริตไม่เห็นแก่ตัว
ปฎิบัติตัวอยู่ศีลธรรมยึดความคิดส่วนร่วมมากกว่าความคิดส่วนตน  ถ้าผู้เรียนมีจริยธรรม และคุณธรรมในตนเองได้ ผู้เรียนก็จะเป็นผู้นำที่ดีได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามคนเราทุกคนก็ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียแม้กระทั้งเหรียญก็ยังมีสองด้าน ดังนั้นเราควรเลือกในส่วนที่เป็นข้อดีของท่านมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลกับตัวเราให้มากที่สุด ส่วนด้านข้อเสียก็ควรที่จะนำไปแก้ไขให้ดีขึ้นไม่ควรนำมายึดติด ถ้าผู้เรียนทำได้ผู้เรียนท่านก็จะสามารถเป็นผู้นำที่ดีและมีประสิทธิภาพในสังคมได้


ข้อที่ 2 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่จะให้มีประสิทธิภาพท่านจะมีวิธีคิดอย่างไรหากท่านเป็นครูที่ดีควรเตรียมการเป็นที่ครูที่ดีอย่างไรให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านเอง
ตอบ  การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน มีวิธีสอนที่ดี และเข้าใจผู้เรียน สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เต็มไปด้วยความอบอุ่น น่าเรียน  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อเพื่อมีแรงจูงใจในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนและรักในวิชานั้นๆมากยิ่งขึ้น และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพควรจัดให้นักเรียนมีความรู้มากที่สุดคือใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน และครูจะเป็นผู้ที่คอยสอนเสริมในเนื้อหาที่ยากที่นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ


ข้อที่ 3 ในฐานะท่านเป็นครูพันธ์ใหม่ ท่านจะนำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนมาใช้การเรียนการสอนแบบใหม่ได้อย่างไร
ตอบ  ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นครูพันธ์ใหม่ ข้าพเจ้าจะนำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนมาใช้การเรียนการสอนแบบใหม่  โดยการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียน  เช่น
- การนำโปรแกรม  GSP มาใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างดี  ทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพอย่างชัดเจนบางครั้งถ้าเราสอนในกระดานเด็กอาจจะไม่สามารถที่มองภาพนั้นออกแต่ถ้าเรานำโปรแกรมGSPมาสอนก็จะทำให้เด็กเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นและชัดเจนมากขึ้น
-การสอนให้ทำ E-book  โดยใช้โปรแกรม  Filpalbum 
-การสอนให้นักเรียนเก็บข้อมูลต่างๆไว้ใน weblog ซึ่งเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ที่สุด

ข้าพเจ้าคิดว่าในการจัดการเรียนการสอนั้นการที่เราควรจะนำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพราะในยุคปัจจุบันนี้ถือเป็นยุคเทคโนโลยีเด็กๆจะต้องก้าวทันโลกใช้สื่อที่ทันสมัยข้อที่ 4 การประกันคุณภาพมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนได้อย่างไร
ตอบ  การประกันคุณภาพมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการในชั้นเรียน คือ สามารถประกันคุณภาพได้ว่ากิจกรรมที่จัดในชั้นเรียนนั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดและการเรียนการสอนได้อยู่ในระดับใดเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม  ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
ข้อที่ 5 ให้ผู้เรียนประเมินผู้สอนทั้งข้อดีข้อเสียและข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
ตอบ  ข้อดี
1. อาจารย์เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีต่อนักศึกษา
2. อาจารย์ได้สอนในรูปแบบที่หลากหลาย
3. สิ่งที่อาจารย์สอนมาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลายๆ วิชา
4. เป็นคนตรงต่อเวลา
5. แต่งกายสุภาพให้เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์
6. มีสื่อที่นำมาสอนที่ทันสมัย
7. รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาทุกคน

ข้อเสีย
1. อาจารย์สอนเร็วจนเกินไปทำให้นักศึกษาตามไม่ไม่ทันและทำให้อาจารย์ต้องกลับมาสอนไหม
2. อาจารย์พูดเร็วเกินไปในบางครั้งฟังไม่ทัน

ข้อเสนอแนะ
อยากให้อาจารย์สอนและอธิบายช้าๆว่านี้หน่อยเพราะข้าพเจ้าไม่ค่อยเก่งคอมพิวเตอร์จึงตามไม่ค่อยทันและการทำweblogข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากและอยากจะให้อาจารย์นำไปสอนรุ้นน้องๆหรือรุ้นอื่นอีกเพราะเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตได้อย่างมากมาย

ส่งงาน

ส่งรายงายกลุ่มที่9

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ใบงานที่10

การจัดชั้นเรียนที่ดี
ความหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน                    
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียนความสำคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ที่ครูให้ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ที่นักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกันที่มีระเบียบ มีความสะอาด เหล่านี้เป็นบรรยากาศที่นักเรียนต้องการ ทำให้นักเรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนและในการเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ถ้าครูผู้สอนสามารถสร้างความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นต่อนักเรียนได้ ก็นับว่าครูได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้เติบโตขึ้นอย่างสมบรูณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยแท้จริง ดังนั้น การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งประมวลได้ดังนี้
1. ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่น เช่น ห้องเรียนที่ไม่คับแคบจรเกินไป ทำให้นักเรียนเกิดความคล่องตัวในการทำกิจกรรม
2. ช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงามและความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน เช่น ห้องเรียนที่สะอาด ที่จัดโต๊ะเก้าอี้ไว้อย่างเป็นระเบียบ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน นักเรียนจะซึมซับสิ่งเหล่านี้ไว้โดยไม่รู้ตัว
3. ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้เรียน เช่น มีแสงสว่างที่เหมาะสม มีที่นั่งไม่ใกล้กระดานดำมากเกินไป มีขนาดโต๊ะและเก้าอี้ที่เหมาะสมกับวัย รูปร่างของนักเรียนนักศึกษา ฯลฯ
4. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดมุมวิชาการต่าง ๆ การจัดป้ายนิเทศ การตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของนักเรียน
5. ช่วยส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เช่น การฝึกให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การฝึกให้มีอัธยาศัยไมตรีในการอยู่ร่วมกัน ฯลฯ
6. ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียน เพราะในชั้นเรียนมีครูที่เข้าใจนักเรียน ให้ความเมตตาเอื้ออารีต่อนักเรียน และนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน


กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนจะช่วยส่งเสริมและสร้างเสริมผู้เรียนใน
ด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนเรียนด้วยความสุข รักการเรียน และเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ในที่สุด


วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 9

บุคคลที่คุณคิดว่าเป็นผู้นำในทัศนคติของคุณ
     


ประวัติ
          นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีชื่อเล่นว่า “มาร์ค” เกิดวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2507 ที่ เมืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ บุตรชายคนเดียว ในจำนวนบุตร 3 คน ของ ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับ ศ.พญ.สดใส เวชชาชีวะ มีพี่สาว คือ ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและ น.ส.งามพรรณ เวชชาชีวะ เจ้าของงานเขียน “ความสุขของกะทิ” รางวัลซีไรท์ ประจำปี พ.ศ. 2549  เมื่อ ด.ช.อภิสิทธิ์ มีอายุไม่ถึงหนึ่งปี ครอบครัวเวชชาชีวะได้เดินทางกลับประเทศไทย ด.ช.อภิสิทธิ์ ได้เข้าเรียนระดับอนุบาลที่ โรงเรียนอนุบาลยุคลธรระดับประถมที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นได้ย้ายกลับประเทศอังกฤษเพื่อเข้าเรียนที่ โรงเรียนสเกทคลิฟ และเรียนต่อที่ โรงเรียนมัธยมอีตัน ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำเอกชน ระดับเตรียมอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ กรุงลอนดอน นับเป็นช่วงที่อภิสิทธิ์ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจำเป็นเวลาหลายปี
ใบงานที่ 8

ให้ผู้เรียนสรุปรายงานจากกลุ่มที่ 9-10-11-12 ลงในบล็อกของผู้เรียนอย่างย่อ ๆ


กลุ่มที่ 9 เรื่อง การเขียนโครงการแลละการบริหารรการจัการโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา

ตอบ ลักษณะของโครงการที่ดี
        โครงการเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่องค์การให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการที่ดีย่อมทำให้ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และผลตอบแทนที่องค์การหรือหน่วยงานจะได้รับอย่างคุ้มค่า อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่ง ประชุม (2535) ได้สรุปลักษณะที่ดีของโครงการดังต่อไปนี้
1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานได้
2. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถดำเนินงานและปฏิบัติได้
3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของโครงการต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป็นต้น
4. รายละเอียดของโครงการสามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการดำเนินงานตามโครงการ
5. เป็นโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การและสามารถติดตามประเมินผลได้
6. โครงการต้องกำหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
7. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากร และการบริหารอย่างเหมาะสม
8. โครงการต้องมีระยะเวลาในการดำเนินงาน กล่าวคือต้องระบุถึงวันเวลาที่เริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

ใบงานที่ 6

ให้นักศึกษาศึกษาวัฒให้นักศึกษาศึกษาวัฒนธรรมองค์กรจากเอกสารและในInternet แล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้


1.ความหมายวัฒนธรรมองค์กร คืออะไร

ตอบ วัฒนธรรมองค์กร คือ พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กรโดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้น ๆ


2.ทำไมหากเราไปเป็นครูสอนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราควรจะศึกษาอะไรบ้างที่จะทำให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ตอบ การที่คนเราจะอยู่ในสถานที่ใด สังคมใด เราควรที่จะศึกษาวัฒนธรรมของสิ่งเหล่านั้นให้ดีและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมนั้นๆให้ได้ โดยมีลักษณะดังนี้
1.เราควรศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคล ศาสนาที่ประชาชนในที่นั้นนับถือ
2.เราควรศึกษาลักษณะอาชีพส่วนใหญ่ในพื้นที่
3.เราควรศึกษาประเพณี วัฒนธรรมที่มีในพื้นที่


3.รูปแบบวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมเกิดขึ้นได้อย่างไร

ตอบ การที่จะทำให้เกิดวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีมได้นั้นเราต้องมีหลักดังต่อไปนี้
1.รับฟังมุมมองที่แตกต่าง ไม่อคติ มีใจเป็นกลาง มีเหตุผล ไม่คิดว่า ความคิดของตนเองถูกแล้ว ดีแล้วเสมอ ไม่คิดว่า ความคิดของคนอื่นผิด หรือ ผิดทั้งหมดเสมอ ไม่พูดจาหรือแสดงออกที่เป็นการดูถูกผู้อื่น
2.ไม่ตีกรอบการทำงานของตัวเอง แต่จะพิจารณาถึงเป้าหมาย / หลักการ ถ้าเป็นการเพิ่ม Performance ให้กับตัวเองและส่วนรวม จะลองเอาไปคิดและทำดู
3.ทุกคนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นยอมรับและหาวิธีการที่ผสมผสานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ไม่เอาแพ้ – ไม่เอาชนะกัน)
4.ไม่หนีปัญหา แต่จะจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหา


4.การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ตอบ การเรียนรู้นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญของการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการเรียนรู้ในองค์การมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในระบบการศึกษาที่เป็นทางการ เป็นการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งแนวคิดและหลักการของการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์การที่สำคัญมีดังนี้
1.แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ ( learning ) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการฝึกหัดหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งอย่างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
2.หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ทฤษฎีการเรียนการสอนของผู้ใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าผู้ใหญ่แต่ละคนเป็นผู้ซึ่งมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ ทฤษฎีดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อ4ประการ คือ
• มโนทัศน์ของผู้เรียน ( Concept of the Learner )
• บทบาทของประสบการณ์ของผู้เรียน ( Roles of Learners Experience )
• ความพร้อมที่จะเรียนรู้ ( Readiness to Learn )
• การนำไปสู่การเรียนรู้ ( Orientation to Learning )
3.ประเภทของการเรียนรู้ประเภทของการเรียนรู้สามารถจำแนกประเภทของการเรียนรู้ออกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ
   1. การเรียนรู้โดยการจำ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพยายามจะรวบรวมหรือเก็บเนื้อหาสาระจากสิ่งที่ต้องการจะเรียนให้ได้มากที่สุด
   2. การเรียนรู้โดยการเลียนแบบ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดนที่ผู้เรียนพยายามลอกเลียนแบบ หรือกระทำตามต้นแบบที่ตนเห็นว่าดีหรือเป็นประโยชน์แก่ตน3.การเรียนรู้โดยการหยั่งรู้ ขั้นตอนของการเรียนรู้ประเภทนี้จะเดขึ้น
   3 ขั้นดังนี้
      • ผู้เรียนมองเห็นหรือมีปฏิกิริยาต่อส่วนรวมของสถานการณ์ทั้งหมดก่อน
      • ผู้เรียนแยกแยะส่วนรวมเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของส่วนย่อยนั้นๆ
      • ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสถานการณ์นั้นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่า เกิดการหยั่งรู้ ( insight )
  4.การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพยายามใช้ทางเลือกหลายๆ ทางเพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น
  5.การเรียนรู้โดยการสร้างมโนคติ การเรียนรู้โดยการสร้างความคิดรวบยอด